Faillissement Homestock

Op 28 juni 2022 is Homestock c.s. op eigen aangifte failliet verklaard. Homestock exploiteert 6 winkels en een webshop. Tot curator is benoemd mr. R. Mulder (Pot Jonker Advocaten N.V. te Haarlem).

Update Faillissement van 25 juli 2022

1. Algemeen 

Deze Q en A is in aanvulling op de Q en A van 1 juli 2022; 

2. Komt er een doorstart? 

Nee, er komt geen doorstart. De curator heeft meer dan 30 geïnteresseerden gehad. Uiteindelijk hebben echter slechts vijf gegadigden een bod uitgebracht en bleek maar één van hen bereid om één winkel van Homestock te willen voortzetten. Dat bod is niet aanvaard. 

3. Wordt mijn bestellingen (Bank, stoel, tafel e.d.) nog uitgeleverd? 

Nee die wordt niet meer aan u uitgeleverd. De curator kan de voor faillissement met de klanten gesloten overeenkomsten niet gestand doen. 

Alle activa zullen in de periode 8 augustus tot 20 september 2022 in delen worden geveild door veilingbureau BVA: https://www.bva-auctions.com/nl/home. De planning wordt op dit moment gemaakt. Zodra deze gereed is zal hier een instructie en update over worden gegeven. De voorlopige planning is op dit moment als volgt: 

Veiling 1: 8- 17 augustus 2022; 

Veiling 2: 10 -22 augustus 2022; 

Veiling 3: 18- 26 augustus 2022; 

Veiling 4: 23 augustus- 5 september 2022; 

Veiling 5: 29 augustus 2022- 8 september 2022 

Veiling 6: 9 september 2022- 20 september 2022 

De eerder aangekondigde verkoop in de winkels gaat niet door in verband met personeelsgebrek waardoor een verantwoorde verkoop uit de winkels niet mogelijk is. 

4. Kan ik het door mij bestelde product nog op de veiling kopen? 

U kunt het product van uw keuze, voor zover ter veiling aangebracht, nog op de veiling kopen tegen betaling van het op de veiling verschuldigde bedrag. Net als ieder ander. U krijgt geen voorrang. Met eerdere aanbetalingen door u en/of cadeaubonnen kan geen rekening worden gehouden. 

5. Waarom kan mijn bestelling niet gewoon aan mij worden uitgeleverd? 

De curator heeft begrip voor de wens van een deel van de consumenten dat zij ook na faillissement graag hun order uitgeleverd willen krijgen en ook willen betalen voor het nog openstaande bedrag, veelal 75% van de koopsom. De curator is daar echter niet toe in staat. 

De curator heeft ongeveer 800 lopende orders. Om te bepalen of orders uitgeleverd kunnen worden dient per order en per product uitgezocht te worden of dit mogelijk is. Dit is zeer tijdrovend en voor de curator gelet op de juridische, personele, operationele en financiële problemen nagenoeg ondoenlijk. Probleempunten hierbij zijn: producten zijn nog in bestelling maar de leverancier levert niet meer uit zonder betaling, producten zijn bij de transporteur die nog moet worden betaald, producten zijn al gereed, maar mogelijk eigendom van een leverancier, producten maken deel uit van een gecombineerde order met verschillende producten, bij verschillende leveranciers, de klant heeft al – gedeeltelijk- afgezien van de bestelling, de curator kan de producten niet meer controleren of wijzigingen doorvoeren, de curator kan geen garanties meer geven, producten moeten worden opgehaald en op/of vervoerd, klanten hebben al 100% betaald. De boedel heeft ook niet de beschikking over voldoende personeel en middelen om dit zeer tijdrovende proces te begeleiden. 

De curator heeft ervoor gekozen om de afwikkeling door het veilingbureau te laten verlopen zodat sprake is van een zo eenvoudig mogelijk proces waarbij de goederen in de staat waarin deze verkeren worden geveild, aflevering zo veel mogelijk kan worden gegarandeerd en waarbij iedere klant nog steeds de mogelijkheid heeft om het product van zijn of haar keuze online te kopen, voor zover voorradig. De curator heeft leveranciers die een beroep willen doen op een eigendomsvoorbehoud/recht van reclame, de mogelijkheid geboden om hun producten voor de veiling op te halen of om alsnog mee te laten veilen. Dat proces, waarbij verschillende leveranciers verschillende keuzes maken, loopt. Het betekent wel dat de goederen die ter veiling worden aangeboden, daadwerkelijk kunnen worden uitgeleverd. 

6. Waarom worden de goederen niet aan mij uitgeleverd als ik 100% van de koopsom heb betaald? 

Ook al heeft u de volledige koopsom betaald, dat betekent niet dat u eigenaar van het product bent geworden. Daarvoor is ten minste nodig dat naast volledige betaling het product voor faillissement aan u is afgeleverd. Het product valt juridisch gezien dan nog steeds in de boedel. 

7. Kan er geen rechtstreeks contact zijn tussen consument en leverancier? 

De curator heeft de mogelijkheden onderzocht om al dan niet door middel van tussenkomst van het CBW (kort gezegd) de leveranciers in contact te brengen met de klanten van Homestock. De AVG- De Algemene Verordening Gegevensbescherming- staat evenwel in principe in de weg aan een overdracht van de orderportefeuille. Dit zou anders kunnen zijn bij een contractovername, maar daarvan is in dit faillissement geen sprake. Dit betekent dat klanten eerst om toestemming moet worden gevraagd of zij het de curator toestaan om hun gegevens aan leveranciers ter beschikking te stellen. Gelet op het tijdrovende karakter en de daarmee gemoeide kosten hebben wij gekeken of klanten geïnformeerd kunnen worden bij welke leverancier zij eventueel zelf kunnen aankloppen om te bezien of rechtstreekse levering mogelijk is. Gelet op het groot aantal verschillende orders en het uitgangspunt dat alle schuldeisers gelijk behandeld moeten worden, bleek dit een enorm tijdrovende klus en om een aantal 

redenen simpelweg praktisch onuitvoerbaar. Een van de belangrijkste redenen is bijvoorbeeld dat ook hier handmatig per order beoordeeld moet worden van welke leverancier(s) het product (of de producten) afkomstig is (zijn). Daarnaast zijn niet alle leveranciers een eigendomsvoorbehoud overeengekomen of bereid om rechtstreeks aan consumenten te leveren. Ook zijn er leveranciers met een geldig eigendomsvoorbehoud die in de gelegenheid worden gesteld om slechts een beperkt deel van de door hen geleverde goederen retour te halen. Dit leidt er o.a. toe dat dit, indien al uitvoerbaar, de ene consument geleverd zou kunnen krijgen, maar voor een eventueel ander deel van zijn bestelling bij een andere leverancier of de boedel moet zijn. Met andere woorden: er zullen consumenten zijn die in het geheel niet geleverd krijgen of afhaken omdat het wel een hele speurtocht om hun bestelling compleet te krijgen. Dit gevoegd bij het feit dat alles dan nog eens door de boedel gecoördineerd moet worden en de kosten niet opwegen tegen de baten, is door de curator van dit ingewikkelde traject afgezien, nog daargelaten dat het momenteel niet mogelijk is om voldoende personeel c.q. menskracht beschikbaar te krijgen ter begeleiding van dit proces. 

8. Worden mijn klachten nog afgewikkeld? 

Nee klachten kunnen niet meer worden afgewikkeld. U kunt wel uw vordering indienen in het faillissement. Zie vraag 9: 

9. Kan ik mijn aanbetaling (van 25%) terugkrijgen? 

Vanwege het faillissement kunt u een vordering als schuldeiser indienen in het faillissement. Mocht u uw vordering nog niet ingediend hebben, dan kan dat via onderstaande link. U kunt via deze link de vordering via de zelfhelpfunctie in het desbetreffende faillissement indienen: 

https://www.potjonker.nl/faillissementen/?filter=homestock#results

Gelet op de stand van de boedel en de hoogte van de preferente schuldenlast is het zeer onwaarschijnlijk dat voor de gewone schuldeisers een uitkering beschikbaar is; 

10. Hoe werkt de CBW Regeling? 

Aangezien Homestock aanbetalingen niet kan terugbetalen, is het belangrijk u te wijzen op het feit dat Homestock deelnemer was van Stichting Garantieregelingen CBW (“CBW”). Deelnemers van CBW bieden consumenten een aantal garanties, waaronder de aanbetalingsregeling. Wanneer in een faillissement de boedel niet uitlevert of niet tot restitutie van de aanbetaling overgaat, dan kan de gedupeerde consument digitaal een beroep op de aanbetalingsregeling doen (link). Nadat u een schriftelijke toestemming van CBW heeft ontvangen kunt u bij een andere deelnemer van CBW een vervangende koopovereenkomst sluiten. Het bedrijf dat de vervangende koopovereenkomst met u sluit brengt uw aanbetaling in mindering op het bedrag dat u aan hen verschuldigd bent. Let op: De aanbetalingsregeling van CBW is gemaximeerd tot 25% van de koopsom die aan Homestock verschuldigd was en geldt 

niet voor bestellingen die zijn geplaatst op via de webshop. Op de website van het CBW (www.cbw-erkend.nl) vindt u meer informatie over de aanbetalingsregeling. 

U ontvangt in de week van 25 juli 2022, mede ten behoeve van uw eventuele beroep op de CBW, een bericht van de curator waarin wordt medegedeeld dat de curator de overeenkomst niet gestand kan doen en ook niet in staat is om de aanbetaling terug te betalen. 

11. Kan ik met een beroep op de CBW-regeling de goederen alsnog kopen op de veiling waarbij mijn eerdere aanbetaling van 25% door CBW wordt vergoed? 

Nee dat kan helaas niet want dat voldoet niet aan de door CBW gestelde voorwaarden. 

Update Faillissement van 1 juli 2022 om 11.00 uur


Er is veel belangstelling voor een doorstart van Homestock. De afgelopen dagen hebben zich meer dan 15 partijen gemeld. De curator is op dit moment bezig om een informatiepakket samen te stellen voor deze gegadigden. Naar verwachting zal de verkoopprocedure volgende week woensdag 6 juli 2022 van start gaan waarbij partijen tot uiterlijk maandag 11 juli 2022 voor 17.00 uur de gelegenheid krijgen om een bod uit te brengen volgens het door de curator opgestelde verkoopprotocol. Nieuwe gegadigden kunnen zich melden op het e-mailadres van de curator: mulder@potjonker.nl (met een kopie aan ingwersen@potjonker.nl).

Wij krijgen veel steunbetuigingen, maar ook veel berichten van verontruste consumenten die wachten op een door hen besteld product of anderszins een vraag hebben. Op dit moment kunnen wij niet alle vragen individueel beantwoorden. Zoals in de Q&A staat vermeld zijn de winkels en de webshop op dit moment gesloten. Ook de klachtafhandeling is tijdelijk on hold gezet. Zodra er meer duidelijkheid is krijgt u bericht.

Voor het indienen van uw vordering kunt u onderstaande weblinks gebruiken:

Homestock Holding B.V. (gros leveranciers)

Homestock Online B.V. (webshop)

Homestock 1/29 B.V. (filiaal Haarlem)

Homestock 2/29 B.V. (filiaal Eindhoven)

Homestock 3/29 B.V. (filialen Nijmegen en Rotterdam)

Homestock 6/29 B.V. (filialen Utrecht en Breda)

Blijven de winkels open?

De winkels blijven vooralsnog gesloten. Dit geldt ook voor de webshop. Nieuwe bestellingen via de webshop zijn niet mogelijk.

Kan ik mijn product nog retourneren?

Klanten kunnen producten niet ruilen. Er wordt ook geen geld teruggegeven.

Wat gebeurt er met mijn giftcard?

Er kunnen geen nieuwe giftcards of tegoedbonnen worden uitgegeven. Giftcards en tegoedbonnen worden ook niet omgewisseld voor geld. Klanten met een giftcard kunnen een vordering indienen in het faillissement van de winkel waar de giftcard is gekocht. Hiervoor geldt dat:

De winkel in Haarlem behoort bij het faillissement Homestock 1/29 B.V.;
de winkel in Eindhoven behoort bij het faillissement Homestock 2/29 B.V.;
de winkels in Nijmegen en Rotterdam behoren bij het faillissement Homestock 3/29 B.V.;
de winkels in Utrecht en Breda behoren bij het faillissement 6/29 B.V.

Het indienen van een vordering kan via de website van het kantoor van de curator: https://www.potjonker.nl/faillissementen/.

Hoe zit het met mijn iProteqt-bestelling?

Dat wordt op dit moment nog uitgezocht.

Hoe zit het met goederen die voor het faillissement in de webshop zijn gekocht en die al zijn geretourneerd of nog worden geretourneerd?

Als gevolg van het faillissement kunnen voor deze categorie klanten op dit moment geen terugbetalingen plaatsvinden. Indien en voor zover er een doorstart kan worden gerealiseerd, is het aan de doorstartende partij om te bezien of aan deze categorie klanten tegemoet kunnen worden gekomen.

Hoe zit het met het geld dat ik nog terugkrijg in verband een klacht / borg / retour?

Als gevolg van het faillissement kunnen voor deze categorie klanten op dit moment geen terugbetalingen plaatsvinden. Indien en voor zover er een doorstart kan worden gerealiseerd, is het aan de doorstartende partij om te bezien of aan deze categorie klanten tegemoet kunnen worden gekomen.

Hoe zit het met mijn openstaande bestelling die ik in de winkel of webshop heb gedaan?

Vooralsnog zijn alle lopende bestellingen on hold gezet. Dit betekent dat producten vooralsnog niet worden uitgeleverd. Ook kunt u deze niet zelf ophalen in de winkel of het magazijn van Homestock. De curator is op dit moment druk met het inventariseren van alle bestellingen en zal in overleg met alle betrokken partijen (leveranciers, transporteur en financiers) van geval tot geval moeten beoordelen of de bestelling al dan niet geleverd kan worden. De verwachting is dat hier in de komende week duidelijkheid over gegeven kan worden. Daarnaast is op dit moment niet uitgesloten dat een partij bereid is om de activiteiten van Homestock geheel of gedeeltelijk over te nemen. Indien en voor zover er een doorstart kan worden gerealiseerd, zal de curator proberen de doorstartende partij de bestaande bestellingen uit te (laten) leveren.

Hoe zit het met mijn dropshipment bestelling?

Homestock heeft hier geen invloed op nu de leverancier zelf levert aan de klant en betaling van de bestelling in ontvangst neemt. Gelet hierop bestaat de kans dat deze leveranties doorgang vinden.

Hoe zit het met mijn aanbetaling?

Homestock is een erkend CBW-lid. Indien duidelijk is dat de curator de bestelling niet kan leveren én de aanbetaling niet aan de klant kan terugbetalen, kunnen de desbetreffende klangen in principe een beroep doen op de aanbetalingsgarantie van het CBW. Dit geldt niet voor aanbetalingen die zijn gedaan bij aankopen via de webwinkel. Klanten kunnen de website van CBW raadplegen voor nadere informatie (https://www.cbw-erkend.nl/de-woonwinkel-is-failliet).

Hoe zit het met mijn garantie?

Homestock kan op dit moment geen garantieaanspraken meer in behandeling nemen. Hiervoor kunt u een vordering indienen in het faillissement, of bezien of u terecht kunt bij de fabrikant voor fabrieksgarantie.

Afhandeling klachten

De afhandeling van klachten is op dit moment on hold gezet. Uw gegevens worden verzameld en zult binnenkort door de curator worden geïnformeerd

Ten aanzien van leveranciers:

– Bij het uitspreken van het faillissement is door de rechtbank op 29 juni 2022 een afkoelingsperiode van twee maanden afgekondigd. Dit betekent dat leveranciers geen goederen mogen ophalen, ook niet als deze niet betaald zijn. Dit geldt ook voor verhuurders of leasemaatschappijen, ook zij kunnen hun goederen niet ophalen tenzij de curator daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft.

-Leveranciers met openstaande vorderingen kunnen deze bij de curator indienen en daarbij eventueel aangeven dat zij aanspraak maken op een eigendomsvoorbehoud. Het indienen van een vordering kan via de website van het kantoor van de curator (https://www.potjonker.nl/faillissementen/)

-Indien leveranciers na het faillissement nog leveringen of diensten moeten verrichten en willen weten of naar aanleiding van deze levering nog betaald wordt dienen zij contact op te nemen met de curator:

Pot Jonker Advocaten N.V.
Mr. R. Mulder
Postbus 280
2000 AG Haarlem
mulder@potjonker.nl
023 553 0230

Contact Faillissement

Naam